Pawn Chessmon (White) (Savers)

From Wikimon
Pawn Chessmon
Pawn Chessmon
Kanji/Kana ポーンチェスモン
Dub Name PawnChessmon
Human Partner Shirakawa Megumi

Pawn Chessmon is the Partner Digimon of Shirakawa Megumi in Digimon Savers.

Evolution[edit]

Baby I ?
Baby II ?
Child Pawn Chessmon (White)
Adult Knight Chessmon (White)
Perfect Bishop Chessmon (White)
Ultimate ?

Profile[edit]

Appearances[edit]

Anime[edit]

Digimon Savers[edit]